SOUTH BAR

South Bar
Justin Kjellsen, Owner
107 S. Main Avenue
PO Box 66
Hartford, SD  57033

Phone:       605-528-3415